ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση της Eπιχειρηματικότητας

Πρωτοβουλία

HARBOR HERITAGE STORY TELLING

HARBOR HERITAGE STORY TELLING
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.) είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1998 απο ιστορικούς, οικονομολόγους, ανθρωπολόγους και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες και στοχεύει στην προαγωγή των ερευνών που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και την ιστορία των επιχειρήσεων στη χώρα μας. 

Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.  ΠροφίλΣτόχος δράσης

Απώτερος στόχος του έργου είναι η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης στρατηγικών και δράσεων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ανάδειξη της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς των λιμανιών και των πόλεών τους καθώς και του σημαντικού ρόλου τον οποίο δύνανται να διαδραματίσουν για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις λιμάνια, πλούσιες σε πολιτιστική κληρονομιά, σπάνια θεωρούνται καθ’ εαυτού τουριστικοί προορισμοί. Συνήθως αποτελούν πύλες διακίνησης ανθρώπων και προϊόντων, ενώ συχνά παραμελούνται από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τους επαγγελματίες του τουρισμού και από τους ίδιους τους τουρίστες ως χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο "Heritage Harbour Story Telling - HHST" στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στην ανάπτυξη μιας τουριστικής και κοινωνικής προσέγγισης της λιμενικής κληρονομιάς η οποία θα μπορούσε να γίνει κτήμα των κατοίκων των λιμανιών, ενισχύοντας τις κοινωνικές και πολιτισμικές δεξιότητες των επαγγελματιών και εθελοντών που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη ανάπτυξη και προβολή τους.

Στόχος του έργου είναι επίσης, να καταστούν όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι "Πρεσβευτές" της πολιτιστικής κληρονομιάς των λιμανιών.

Το έργο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός μεθοδολογικού οδηγού για την ενεργοποίηση και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κατανόηση και προβολή της λιμενικής κληρονομιάς, που παράγεται από τα εργαστήρια συμμετοχικής κληρονομιάς (APP) εμπνευσμένα από το έργο Eurotour Heritage (MCE).

Μέσα από μια σειρά δράσεων και εκπαιδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, ο στόχος του έργου είναι διπλός :
1. Ο ενστερνισμός της κληρονομιάς αυτής από τους κατοίκους και επαγγελματίες των λιμανιών.
2. Η τουριστική αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς, δίνοντας σε αυτές τις πόλεις μια πιo ελκυστική εικόνα.

Προτεραιότητα του έργου HSST είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των εθελοντών οι οποίοι συμβάλλουν στη λιμενική δραστηριότητα προκειμένου να αναπτυχθεί μια τουριστική και κοινωνική προσέγγιση, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της λιμενικής κληρονομιάς.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, το έργο HSST στοχεύει στην ανάπτυξη:
• Μιας συμμετοχικής μεθόδου για την οικειοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη αυτής της «κρυμμένης» κληρονομιάς.
• Ένα πλαίσιο κατάρτισης για τα ενδιαφερόμενα μέρη το οποίο βασίζεται στην ενίσχυση της γνώσης της κληρονομιάς, στη μετάδοση συνεισφορών από την ερμηνεία της κληρονομιάς, στην ανάπτυξη τεχνικών επικοινωνίας και διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται στην λιμενική κληρονομιά.
• Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη συνέχιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
• Εφαρμογή αυτών των μεθόδων και του περιεχομένου κατάρτισης μέσω της δημιουργίας 4 δρομολογίων πολιτιστικού τουρισμού που εστιάζουν στην ανακάλυψη της λιμενικής κληρονομιάς στις 4 πόλεις - εταίρους.

Το όλο έργο και η πορεία υλοποίησής του παρουσιάζεται:

1. Στη σχετική ιστοσελίδα: http://harbor-heritage.eu/el/home-gc/

2. Στα κοινωνικά δίκτυα: https://www.facebook.com/HarborHeritageStoryTelling/

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το έργο απευθύνεται σε όλες  τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών των πόλεων λιμάνια που συμμετέχουν σε αυτό: Πειραιάς, Μπαστιά, Σπλιτ και Κατάνια.

Επίσης, το έργο είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό καθώς και σε ομάδες ειδικών με το θέμα.

Κοινό στόχος: Επαγγελματίες και εθελοντές που συμβάλλουν στη λιμενική δραστηριότητα
• Επιχειρηματίες
• Ψαράδες
• Έμποροι
• Τουριστικά γραφεία και ξεναγοί
• Σύλλογοι ανάπτυξης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Κάτοικοι

 

Χρονική διάρκεια

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και προβλέπεται σύμφωνα με τα από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλεπόμενα τον Μάρτιο του 202


Περιγραφή

Το έργο HSST στοχεύει στην ανάπτυξη µεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία επιτρέπουν σε επαγγελματίες του τουρισμού, σε δρώντες επαγγελματίες και σε εθελοντές που συμβάλλουν στις δραστηριότητες των λιμανιών για να αναδείξουν τον πλούτο της κληρονομιάς των λιμανιών αυτών, μίας κληρονομιάς η οποία παραμένει άγνωστη από τους επισκέπτες τους. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ιστορίας και της αστικής κουλτούρας της ναυτικής κληρονομιάς, ώστε αυτή να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Το έργο HSST σκοπεύει επομένως να θέσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες του τουρισμού σε λιμενικές περιοχές όπως η έλλειψη των απαραίτητων εργαλείων για να καταστήσουν αυτές τις περιοχές ελκυστικές στους επισκέπτες καθώς και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και ενίσχυση της κληρονομιάς τους.

Το σύνολο του έργου χωρίζεται σε 4 παραδοτέα, 1 εκπαιδευτικό εργαστήριο, 4 ημερίδες καθώς και εγκάρσιες δραστηριότητες (διαχείριση, διάδοση, διασφάλιση ποιότητας).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Harbor Heritage Story Telling"

Το έργο θα καταστήσει δυνατή την παραγωγή 4 εργαλείων αναφοράς για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς των πόλεων λιμάνια και τη σύνδεσή της με την τοπική οικονομία και τον υπεύθυνο τουρισμό:

1. Έναν μεθοδολογικό οδηγό για τη συνδημιουργία των Port Heritage Discovery Routes: Αυτός ο οδηγός στοχεύει να παρέχει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία μαθημάτων κατάρτισης και νέων διαδρομών ανακάλυψης για τουρίστες με βάση τις νέες δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο έργο. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία βασίζεται σε εργαστήρια συν-δημιουργίας πολιτών και τοπικά συμμετοχικά σχέδια, που υποστηρίζονται ιδίως από τουριστικούς οδηγούς, τουριστικά γραφεία ή από κάθε τοπικό άτομο / πολίτη που εμπλέκεται στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

2. Μία Αναφορά κατάρτισης για την αφήγηση λιμενικής κληρονομιάς (“Harbor Heritage Story Telling”): Αυτή η παραγωγή στοχεύει στον εντοπισμό των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καθιέρωση νέων διαδικασιών αξιοποίησης / τουριστικής ανάπτυξης της λιμενικής κληρονομιάς και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων που σχετίζονται με αυτές τις δεξιότητες.

3. Ένα κέντρο πόρων και ένας on-line διαδικτυακός χώρος μάθησης "Harbour Heritage Story Telling": Αυτός ο χώρος συμβάλλει στην προώθηση του έργου και των επιτευγμάτων του σε διαδραστική μορφή. Επισημαίνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προορίζεται για εκπαιδευτές στον τουρισμό, για τουριστικούς οδηγούς / ξεναγούς και ενώσεις πολιτών που εστιάζουν στην ενίσχυση της κληρονομιάς, συνδυάζοντας δραστηριότητες και σεμινάρια με καθένα από τα περιεχόμενα που αναπτύχθηκαν. Αξιοποιεί ευρωπαϊκές εμπειρίες όσον αφορά την ανάπτυξη της κληρονομιάς και της πολιτιστικής ιθαγένειας, ικανές να αποτελέσουν πρακτικές αναφοράς και πρόσθετες εικόνες για τους εκπαιδευόμενους.

4. Έναν κατάλογο 4 διαδρομών ανακάλυψης για τουρίστες "Harbour Heritage Story Telling", ο οποίος θα προκύψει από την εφαρμογή, σε πιλοτική κλίμακα, μεθόδων διαβούλευσης (Heritage Workshop Methods - APP) και εκπαιδευτικών εργαλείων που βασίζονται σε ένα κοινό-στόχο τοπικών παραγόντων των 4 εταίρων πόλεων και θα είναι μια άμεση απεικόνιση της στοχευμένης συμμετοχικής προσέγγισης. Αυτός ο κατάλογος χαρτογραφεί και αναλύει τις προτεινόμενες διαδρομές και προσδιορίζει τη συμβολή των νέων πόρων που εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της μεθοδολογίας του HΗST. Αναπτύσσεται διαδραστικά στο κέντρο πόρων, με μαρτυρίες ήχου και βίντεο από εκπαιδευμένους ομιλητές του "HSST" που έχουν εντρυφήσει βαθιά στο έργο.Τόπος Δράσης

Πειραιάς (Ελλάδα), Σπλίτ (Κροατία), Μπαστιά (Γαλλία), Κατάνια (Ιταλία)


Συνεργασία με φορέα

Το έργο “Heritage Harbour Story Telling -HHST” υλοποιείται στο πλαίσιο και με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και κινητοποιεί 6 Ευρωπαίους εταίρους – Τουριστικούς Οργανισμούς, Πολιτιστικούς Φορείς, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις. Οι εργασίες όλων των εταίρων (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία Κροατία) θα ενταχθούν σε ένα κοινό ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να διαδοθεί πέρα από το έργο σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις – λιμάνια. 

Στο έργο αυτό συμμετέχουν:
1. Γαλλία - Tourism Office of Bastia
2. Γαλλία - Petra Patrimonia
3. Ελλάδα - Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (I.M.T.I.I.E.)
4. Ελλάδα - Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος (Μ.C.E.)
5. Ιταλία - MEDORO
6. Κροατία - PROKULTURA


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο πρόγραμμα εμπλέκονται στελέχη και οι εργαζόμενοι όλων των Οργανισμών από όλες χώρες που συμμετέχουν καθώς και ένας ευρύς κύκλος εθελοντών.

Σε ότι αφορά στη χώρα μας:

1. Από πλευράς του ΙΜΤΙΙΕ εμπλέκονται 1 εργαζόμενος και 4 εθελοντές.

2. Από πλευράς του ΜCE εμπλέκονται 3 εργαζόμενοι.

3. Στο πρόγραμμα απασχολούνται και κατά ειδικότητα/περίπτωση και εξωτερικοί συνεργάτες (μεταφραστής, ατελιέ γραφικών τεχνών, κ.λπ.)

Από πλευράς της τοπικής κοινωνίας στην προαγωγή, προβολή και την ερευνητική ανάπτυξη του έργου εμπλέκεται εθελοντικά ένα μεγάλος αριθμός εκπροσώπων φορέων και προσώπων (Δημοτική Αρχή, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Εμπορικός Σύλλογος, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ναυτικό Μουσείο, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία, λοιποί επαγγελματίες [έμποροι, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, κ.λπ.], τοπικές μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, κ.ά.). Κατά τις δύο πρώτες φάσεις του έργου διανεμήθηκαν περισσότερα από 250 ερωτηματολόγια σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών εταίρων και πραγματοποιήθηκε το 1ο ανοικτό στο κοινό stakeholder forum για την παρουσίαση του προγράμματος, των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης της έρευνας πεδίου και της εξέλιξής του. Στις αρχές Ιουνίου 2021 έχει προγραμματιστεί το 2ο stakeholder forum με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και ειδικών στο θέμα, ώστε να σχεδιαστεί πιλοτική διαδρομή στην πόλη του Πειραιά, να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο των εκαπιδευτικών εγχειριδίων και λοιπών εργαλείων μάθησης και ανάπτυξης skils και να επιλεγούν οι εθελοντάς "Πρεσβευτές" του έργου που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων καθώς και στην προβολή του έργου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα αναμενόμενα οφέλη για όλους τους ευρωπαίους εταίρους αφορούν κυρίως:

1. Στην απόκτηση δημιουργικών εμπειριών και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων για το θέμα.

2. Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών και των πόλεων.

3. Στην ενεργό συνεργασία τους με όλους τους τοπικούς stakeholders

Σε ότι αφορά ειδικότερα στους έλληνες εταίρους πλέον των ανωτέρω:

1. Το έργο μάς προσέφερε τη δυνατότητα μέσω της ανάπτυξης του κύκλου εργασιών μας να απασχολήσουμε νέους συνεργάτες.

2. Το έργο μάς παρέσχε τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων εργαλείων μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, χρήσιμων και για άλλα υπό εξέλιξη ή σχεδιασμό προγράμματά μας.

3. Το έργο μάς έδωσε τη δυνατότητα να αποτελέσουμε, για μία ακόμη φορά, δημιουργικό παράγοντα πολιτιστικής και εκπαιδευτικής μόχλευσης για την πόλη του Πειραιά, όπου το ΙΜΤΙΙΕ δραστηριοποιείται για 23 χρόνια.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation