ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 319 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Εκτίμηση των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας & του Πακέτου “FitFor55”

Εκτίμηση των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας & του Πακέτου “FitFor55”
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

E3-MODELLING A.E.

Είμαστε μια ομάδα έμπειρων συμβούλων, αναλυτών και μοντελοποιητών που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση την προηγμένη εμπειρική μοντελοποίηση της σχέσης ενέργειας-οικονομίας-περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στην ανάλυση πολιτικής χρονολογείται από το 1990.

Τα ολοκληρωμένα εργαλεία μοντελοποίησης που διαθέτουμε αναπαριστούν τις λειτουργίες και τις διασυνδέσεις των συστημάτων ενέργειας, οικονομίας και περιβάλλοντος και παρέχουν τεκμηριωμένη, διαφανή και ισχυρή ανάλυση και συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, τους μικρομεσαίους επενδυτές, τους διεθνείς οργανισμούς και τις ενώσεις.

Το έργο μας παρέχει τους απαραίτητους ποσοτικούς δείκτες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των μονοπατιών μετάβασης στο κλίμα και των εξελίξεων στις αγορές ενέργειας.

 Στόχος δράσης

Να υποστηρίξει τους διαμορφωτές πολιτικής στην κατανόηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων - προκλήσεων και ευκαιριών -  που συνεπάγεται η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα για τα συστήματα ενέργειας και μεταφορών, το περιβάλλον, την ανάπτυξη της οικονομίας και την απασχόληση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πρωτίστως σε διαμορφωτές πολιτικής και δευτερευόντως σε επιχειρήσεις, κλάδους βιομηχανίας και φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και επιστημονικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στα πεδία της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό, Ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο.

 

Χρονική διάρκεια

2 χρόνια


Περιγραφή

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχει η E3-Modelling στηρίζονται σε σύνθετα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία έχει αναπτύξει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και αποτελούν, επί σειρά ετών, τα βασικά εργαλεία τεχνοοικονομικής ανάλυσης νομοθετικών και άλλων προτάσεων πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, το περιβάλλον, τις μεταφορές και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το διάστημα 2020-2021 η εταιρεία εκπόνησε σημαντικό αριθμό σεναρίων καθώς και μελέτες αξιολόγησης επιπτώσεων για μια σειρά νομοθετικών προτάσεων που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το πακέτο “FitFor55”. Η Συμφωνία έχει ως στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία το 2050 ενώ το “FitFor55” είναι εκείνο το πακέτο κλιματικών και ενεργειακών νόμων που αναθεωρήθηκαν (2021) ώστε να καταφέρει η Ένωση να μειώσει κατά τουλάχιστον 55% (net) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 (από 40%) και ως εκ τούτου να πετύχει τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Με τα προηγμένα μοντέλα PRIMES και GEM-E3, η E3-Modelling συνέβαλε στην αξιολόγηση των επιπτώσεων 10 νομοθετικών προτάσεων (σε σύνολο 13), ποσοτικοποιώντας διαφορετικά σενάρια και αναλύοντας τα αποτελέσματα των σεναρίων αυτών με προβολή στο 2030 και το 2050. Συγκεκριμένα αξιολογήθηκε η αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) και του Κανονισμού Καταμερισμού Προσπάθειας (ESR), των Οδηγιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED) και της Ενεργειακής Απόδοσης (EED), της Οδηγίας για την Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (AFID), καθώς και της τροποποίησης του Κανονισμού για τα πρότυπα εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων και των φορτηγών.

Επίσης, η εταιρεία υποστήριξε εν μέρει την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη Φορολογία της Ενέργειας, τη δημιουργία του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και των δύο νομοθετικών πρωτοβουλιών ReFuelEU Aviation και FuelEU Maritime. Η μεν πρώτη αφορά στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές ενώ η δεύτερη στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές (FuelEU Maritime).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης στη βάση παροχής εμπεριστατωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία οδηγεί σε ανανέωση της συνεργασίας ~ οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη χάραξη Ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της ενέργειας, του κλίματος, και των μεταφορών αξιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά τα τελευταία 10+ χρόνια.Τόπος Δράσης

Αθήνα, Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα

Εργαστήριο E3MLab της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

20 εργαζόμενοι.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Διαρκής ανάπτυξη τεχνογνωσίας, εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών, σύμπραξη με φορείς του εξωτερικού σε ανταγωνιστικά προγράμματα που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία, διάχυση αποκτηθείσας γνώσης μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς διαδικασίες, όπως η συμβολή στην προετοιμασία των Impact Assessment reports στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC).
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation