ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Απασχόλησης

Πρωτοβουλία

Βελτίωση της Κοινωνικής Ένταξης των Νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση

Βελτίωση της Κοινωνικής Ένταξης των Νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ιν.Αν.Επ.)

Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι οι αρχές που μας ωθούν να επιδιώκουμε συνεχώς την αλλαγή και να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία προόδου. Ως το Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και ως αναπτυσσόμενος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, στόχος μας είναι η προώθηση της φιλοσοφίας και των αρχών του επιχειρείν. Αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, τόσο για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας όσο και για την κοινωνική συνοχή. Οι δράσεις μας εστιάζουν κυρίως στην υποστήριξη και την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, συμβάλλουμε στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της ανταποκρισιμότητας των εταιριών στις εθνικές, Ευρωπαϊκές ανάγκες και στις διεθνείς αγορές.


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το έργο HELIOS έχει ως βασικό θεματικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και ως προτεραιότητα την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση (NEETS) και των γυναικών. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας μεταξύ ευάλωτων ομάδων με τον εντοπισμό του τομέα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και με την παροχή δεξιοτήτων στους νέους που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση για την κάλυψη των αναγκών του τομέα αυτού. 
Ειδικοί επι μέρους στόχοι είναι 1) η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα (έως 30 ετών) και των γυναικών (όλων των ηλικιών), παρέχοντας σε αυτές τις ομάδες-στόχους εμπορεύσιμες δεξιότητες για την προετοιμασία τους για επαγγέλματα που βασίζονται σε δεξιότητες, πιλοτικά στο πλαίσιο της μπλε και της κυκλικής οικονομίας, 2) η καλύτερη σύνδεση του επιχειρηματικού τομέα με την αγορά εργασίας: προώθηση των συνδέσεων μεταξύ των αναγκών της αγοράς, των ιδρυμάτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των φορέων του επαγγελματικού τομέα της μπλε και κυκλικής οικονομίας, 3) η βελτίωση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την αγορά εργασίας, παρέχοντας μια καινοτόμο προσέγγιση για τη στόχευση δεξιοτήτων με ηλεκτρονικά εργαλεία, εντοπίζοντας έναν τομέα με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές με υψηλό αριθμό ευάλωτων ατόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μαθήματα κατάρτισης παρέχουν συγκεκριμένες δεξιότητες που ενδιαφέρουν τον εντοπισμένο οικονομικό τομέα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό-στόχος του έργου HELIOS αφορά:

  • Νέους που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση και άνεργες γυναίκες 
  • Ιδρύματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τοπικές επιχειρήσεις από τον τομέα της μπλε και κυκλικής οικονομίας
  • Τουριστικές επιχειρήσεις και τοπικές αρχές
 

Χρονική διάρκεια

Η επίσημη ημερομηνία έναρξης του έργου HELIOS είναι στις 1 Σεπτεμβρίου 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Δεκεμβρίου του 2022, μετά και από μια παράταση 3 μηνών που εξασφάλισε. 


Περιγραφή

Μία από τις πιο πιεστικές κοινές προκλήσεις για την περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου είναι η δημιουργία ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και η τόνωση της αγοράς εργασίας, καθώς και η μείωση των υψηλών ποσοστών νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση (NEETs) και της έντονης αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που επικρατούν σήμερα. Το έργο HELIOS παρέχει μια νέα στρατηγική για την εφαρμογή μέτρων για τον μετριασμό των υψηλών επιπέδων NEETs σε κάθε δεδομένη περιοχή που πλήττεται σοβαρά. Η μεθοδολογία που προτείνεται στο πλαίσιο του έργου ξεκινά με μια προκαταρκτική ανάλυση των απαιτήσεων της τοπικής οικονομίας μαζί με τον προσδιορισμό των κύριων υποομάδων των νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση και τον προσδιορισμό των βέλτιστων μεθόδων προσέγγισης και εμπλοκής τους. Για την πιλοτική εφαρμογή των δράσεων και της καινοτόμου προσέγγισης του έργου HELIOS, η μπλε και κυκλική οικονομία (BaCE) έχει προσδιοριστεί ως ο επιλεγμένος οικονομικός τομέας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για αναγεννητική οικονομική ανάπτυξη. Τα κύρια αποτελέσματα θα είναι τα εξής: 
- μια νέα προσέγγιση για την εμπλοκή ευάλωτων νέων και γυναικών μέσω εργαλείων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
- προγράμματα σπουδών για καινοτόμα στοχευμένα και προσαρμοσμένα μαθήματα κατάρτισης σε δεξιότητες προσανατολισμένα στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας BaCE και στις ανάγκες των NEETs
- δράσεις καθοδήγησης και συμβουλευτικής σχετικά με κοινωνικές δεξιότητες και δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Οι κύριες δραστηριότητες και παραδοτέα του έργου είναι: 
1. Σκιαγράφηση νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση (NEETs) - ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και μεθοδολογία
2. Σκιαγράφηση οικονομικού τομέα (μπλε και κυκλική οικονομία) - ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
3. Δραστηριότητες καθοδήγησης με κορυφαίους συμβούλους
4. Πρωτοβουλίες για την καλύτερη σύνδεση των ιδρυμάτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
5. Ανάπτυξη στοχευμένων μαθημάτων κατάρτισης προσανατολισμένων στην αγορά εργασίας
6. Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων εκμάθησης που υποστηρίζονται από τις νέες τεχνολογίες: εργαλεία ηλεκτρονικής εκμάθησης, πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης
6. Υλοποίηση διασυνοριακής πρακτικής άσκησης
7. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών κοινωνικής απασχόλησης σε συνεργασία με τοπικούς δημόσιους οργανισμούς. 

Website: https://www.enicbcmed.eu/projects/helios 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα κύρια αποτελέσματα μέσω του έργου HELIOS θα είναι τα εξής: 
- μια νέα προσέγγιση για την εμπλοκή ευάλωτων νέων και γυναικών μέσω εργαλείων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
- προγράμματα σπουδών για καινοτόμα στοχευμένα και προσαρμοσμένα μαθήματα κατάρτισης σε δεξιότητες προσανατολισμένα στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας BaCE και στις ανάγκες των NEETs
- δράσεις καθοδήγησης και συμβουλευτικής σχετικά με κοινωνικές δεξιότητες και δημιουργία εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ανάμεσα στα ποσοτικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από το έργο HELIOS συγκαταλέγονται και τα παρακάτω: 

  • 1 λογισμικό για τη σκιαγράφηση της κατάστασης των νέων που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση σε κάθε εμπλεκόμενη περιοχή 
  • 6 συγκεκριμένοι τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό δυναμικό απασχόλησης στο πλαίσιο της μπλε και κυκλικής οικονομίας 
  • 9 επαγγελματικά προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • 6 συμφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων μπλε και κυκλικής οικονομίας για την καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
  • 1.720 γυναίκες και νέοι που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτισηκαι που θα εκπαιδευτούν πάνω στη μπλε και κυκλική οικονομία
  • 4 καλλιτεχνικές εκδηλώσεις γύρω από το θέμα της μπλε οικονομίας 
  • 24 νέοι και γυναίκες που θα συμμετάσχουν σε διασυνοριακή πρακτική άσκηση


Τόπος Δράσης

Μιας και το έργο ΗΕLIOS: enHancing thE sociaL Inclusion Of neetS, ENI CBC MED, αποτελεί σύμπραξη ανάμεσα στις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Τυνησία, Ιορδανία, Παλεστίνη και Ελλάδα, οι δράσεις του αφορούν γεωγραφικά όλες τις χώρες της κοινοπραξίας. Για την Ελλάδα, κύριος τόπος δράσης είναι η περιφέρεια της Λάρισας όπου εδρεύει ο οργανισμός που συμμετέχει στο έργο. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η υλοποίηση του ENI CBC MED έργου ΗΕLIOS: enHancing thE sociaL Inclusion Of neetS προέρχεται από τη συνεργασία μεταξύ των παρακάτω οργανισμών: ARCES Association (Ιταλία), Fisheries and Blue Growth District - COSVAP (Ιταλία), Catalonia Delegation (Ισπανία), Institute of Entrepreneurship Development (Ελλάδα), TUNISIAN UNION OF AGRICULTURE AND FISHERY (Τυνησία), University College of Applied Sciences Planning and External Relations Affairs (Παλεστίνη), και The National Center for Agricultural Research and Extension (Ιορδανία). 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Από τη μία πλευρά, οι τοπικές οικονομίες θα εμπλουτιστούν χάρη στην αύξηση του εργατικού δυναμικού που θα εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ευάλωτων ανέργων και την επαγγελματική κινητικότητα σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Από την άλλη πλευρά, αναμένεται ότι τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση θα αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν εργασία. Τέλος, θα δημιουργηθεί μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ των ιδρυμάτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation