ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Στόχος δράσης

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, με στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένος στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης οι οποίες αποτελούν πυξίδα και κατευθύνουν καθοριστικά της δραστηριότητες του, συντάσσει και εκδίδει  το δεύτερο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης με περίοδο αναφοράς το έτος 2017 .

Ο Απολογισμός έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τη νέα έκδοση G4 των οδηγιών του Global Reporting Initiative, καθώς και με το Πρότυπο Accountability ΑΑ1000 APS, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές της συμμετοχικότητας, της ουσιαστικότητας και της ανταπόκρισης.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου παρουσιάζει την επίδοση του στους βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, την Οικονομία και Διακυβέρνηση, τις Υποδομές, την Κοινωνία, το Περιβάλλον και το Ανθρώπινο Δυναμικό. καθώς και τη συνεισφορά του στην Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα και ένας από τους ελάχιστους δήμους στον κόσμο που προχώρησε στην σύνταξη και έκδοση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, με έτη αναφοράς το 2016 και το 2017.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχοντας υιοθετήσει επίσημα τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), βάσει των οποίων δεσμεύτηκε να λειτουργεί κατά τις διαφθοράς με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον,  αποφάσισε επιπρόσθετα στρατηγικά να εναρμονίσει τις δράσεις, τα έργα και τις πρωτοβουλίες του με τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (Sustainable Development Goals–SDGs).

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλες τις κύριες ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που έχουν αναγνωριστεί από το Δήμο.

Tα ενδιαφερόμενα μέρη ή κοινωνικοί εταίροι ή συμμέτοχοι (stakeholders) είναι όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα αλληλοεπιδρούν με τoν Δήμο, επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του ή/και αντίστοιχα επηρεάζουν τις δράσεις του, διαμορφώνοντας έτσι ένα περιβάλλον μέσα και γύρω από το οποίο εκείνος δρα

Υπάρχουν 90 διαφορετικοί εταίροι που έχουν αναγνωριστεί μέσα από διαδικασία ανάλυσης και χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders analysis). Οι εταίροι αυτοί ομαδοποιήθηκαν σε 11 γενικές κατηγορίες και αναλύθηκε ο τρόπος προσέγγισης κάθε μιας από αυτές.

 

Χρονική διάρκεια

Η περίοδο αναφοράς του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017.


Περιγραφή

Με το 2016 να είναι το εναρκτήριο έτος για τη θέσπιση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, συνεπής στις δεσμεύσεις του, εξέδωσε το δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, δηλαδή τις κατευθυντήριες οδηγίες και παραμέτρους του GRI (Global Reporting Initiative), παραμένοντας πιστός στις αρχές της αντικειμενικότητας και συμμετοχικότητας, αφού για ακόμα μια φορά τα ουσιαστικά θέματα της δημοτικής ζωής που αναδείχθηκαν, προήλθαν από τους ίδιους τους πολίτες.

Παρότι η εφαρμογή του  διεθνές πλαίσιο οδηγιών GRI (GRI Standards),  που ακολουθείτε από τις  πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα κατά τη συγγραφή των απολογισμών τους, θεωρείται πολύ απαιτητική, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, θεωρώντας πως η επικοινωνία της οικονομικής αλλά και της μη χρηματοοικονομικής επίδοσής είναι σημαντικότατη ως προς την πολύπλευρη και πλήρη ενημέρωση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνει, αποφάσισε, ανεξάρτητα από τις επιταγές της νομοθεσίας και χωρίς να έχει καμία θεσμική υποχρέωση, να εκδώσει το δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του και να ενταχθεί στην Παγκόσμια βάση δεδομένων συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ ιδιωτικών εταιριών και δημοσίων οργανισμών.  (https://database.globalreporting.org/organizations/17094/)

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου παραμένει η μοναδική πόλη στην Ελλάδα και από τις ελάχιστες στον κόσμο που προχωράει σε αυτή την πρωτοβουλία όσον αφορά στα θέματα της Βιωσιμότητας. Συντάσσει και δημοσιεύει το δεύτερο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης έχοντας υιοθετήσει επίσημα τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των οποίων ο Δήμος Αγ. Δημητρίου δεσμεύτηκε να λειτουργεί κατά της διαφθοράς, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, απαντώντας στο παγκόσμιο κάλεσα για ανάληψη δράσης, ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια, να προστατευθεί ο πλανήτης και να διασφαλισθεί ότι όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου επιλέγει συνειδητά να υιοθετήσει τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ ενσωματώνοντάς τους στην στρατηγική του, στη λειτουργία, στα έργα  και στις δράσεις του

Στο πλαίσιο της δέσμευσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου απευθύνθηκε, όπως και στον προηγούμενο απολογισμό, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του, με στόχο να διαπιστωθούν και να συναποφασιστούν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας. Για ακόμη μια φορά, η ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων οδήγησε στην χάραξη των πέντε πυλώνων της στρατηγικής του Δήμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

  • Η διακυβέρνηση και η οικονομική βιωσιμότητα,
  • το περιβάλλον,
  • η κοινωνία,
  • οι βιώσιμες υποδομές και
  • οι εργαζόμενοι

αποτελούν το πλαίσιο ανάλυσης, μέτρησης, καταγραφής επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στα όρια του Δήμου Αγ. Δημητρίου. Εξάλλου, από τον προηγούμενο απολογισμό, οι πυλώνες αυτοί αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών, όσον αφορά σε όλες τις πτυχές της δημοτικής ζωής, συμβάλλοντας έτσι σε μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη πόλη για όλους.

Μεθοδολογία

Τα θέματα, στα οποία εστίασε ο απολογισμός επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία αναλυτικής μελέτης ουσιαστικότητας (Materiality analysis), στην οποία ενεπλάκησαν ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη και η διοίκηση του Δήμου, αφού πρώτα ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση αυτών.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση ουσιαστικότητας βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4 και πραγματοποιήθηκε μέσα από τις τρεις φάσεις που ακολουθούν:

Α. Αναγνώριση θεμάτων

Για την αναγνώριση των σημαντικών θεμάτων και την έναρξη της διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικότητας, η ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου έλαβε υπόψη της το όραμα του Δήμου, τη στρατηγική του, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του και τα αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης ουσιαστικότητας.

Παράλληλα, η ομάδα, μελέτησε τα νέα πρότυπα του GRI, τις αρχές του οικουμενικού συμφώνου του ΟΗΕ και έλαβε υπόψη της τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals – SDGs). Μέσω αυτής της διαδικασίας συντάχθηκε μια λίστα 25 θεμάτων υψηλής σημασίας και προτεραιότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν στους πέντε πυλώνες του, αποτελώντας το πλαίσιο δραστηριοποίησης, καταγραφής επιδόσεων και αναφοράς των πεπραγμένων σχετικά με τη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το Δήμο Αγ. Δημητρίου

B. Ιεράρχηση θεμάτων

Για την ιεράρχηση αυτών των θεμάτων, ο Δήμος συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή και προχώρησε στην προτεραιοποίηση των θεμάτων.

Προκειμένου να λάβει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, πραγματοποίησε εσωτερική ανάλυση ουσιαστικότητας στην οποία παραβρέθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εξωτερική ανάλυση ουσιαστικότητας κατά την οποία ήρθε σε επικοινωνία, μέσω όλων των διαθέσιμων μέσων, με τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών του. Κατά τη διαδικασία της εξωτερικής ανάλυσης ουσιαστικότητας συγκεντρώθηκαν 1.013 ερωτηματολόγια

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών αποτυπώθηκαν σε ένα διάγραμμα ουσιαστικών θεμάτων όπου και ιεραρχήθηκαν με βάση τη σημαντικότητα τους.  Έτσι καταλήξαμε σε έναν κατάλογο ουσιαστικών θεμάτων με την ανάλογη ιεράρχηση αυτών.

Παράλληλα έγινε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν τα ουσιαστικά θέματα που αναγνωρίστηκαν με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκε πίνακας συσχέτισης των ουσιαστικών θεμάτων με τους στόχους.

Γ. Επικύρωση

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της ανάλυσης ουσιαστικότητας η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου, προχώρησαν σε επικύρωση των 13 θεμάτων που αναδείχθηκαν ως πιο σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θέτει ως προτεραιότητα αυτά τα θέματα, αναλύοντας στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης τις πρακτικές, τους στόχους και τα αποτελέσματα διαχείρισης αυτών. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζοντας τη σημασία όλων των θεμάτων που διερευνήθηκαν, ενημερώνει τους συμμετόχους του μέσω του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017, για τις δράσεις και πρακτικές του και στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αναγνώρισε

- τις οντότητες που είτε προκαλούν τις επιδράσεις κάθε θέματος στη βιώσιμη ανάπτυξη, είτε συνδέονται άμεσα με αυτές τις επιδράσεις.

- μελέτησε τα όρια της επίδρασής των ουσιαστικών θεμάτων σε κάθε έναν από τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

-- συνέδεσε τα ουσιαστικά θέματα με τους δείκτες των νέων προτύπων GRI Standards που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση και διαχρονική αξιολόγηση των επιδράσεων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 δίνει τη δυνατότητα στο κοινό στο οποίο απευθύνεται να έχει πληροφόρηση με απλό και κατανοητό τρόπο για τις δράσεις και τις επιδόσεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στα σημαντικότερα θέματα, όπως αναδείχθηκαν από τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών

Η Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου έχει άμεση επίδραση στο κοινό, καθώς η διαδικασία αυτή αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία διαλόγου μεταξύ του Δήμου και του κοινού.

Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών του και εν συνεχεία προσαρμόζει τη στρατηγική και τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξής του αναλόγως. 

Οι βασικές δεσμεύσεις για τους 5 πυλώνες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Διακυβέρνηση και Οικονομική Βιωσιμότητα

Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και η αποτελεσματική διακυβέρνησή του αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πόλη. Η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη τη σημασία της οικονομικής βιωσιμότητας αποσκοπεί συνεχώς στη μείωση κόστους των λειτουργιών, στη  βελτίωση των αποθεματικών, στην εξεύρεση και την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, στην εξασφάλιση της συνεχούς ρευστότητας. Η χρηστή διακυβέρνηση και η εφαρμογή ηθικών πρακτικών αποτελούν προτεραιότητα. Η υποστήριξη των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ είναι η έμπρακτη απόδειξη για αυτή την επιλογή. Ο Δήμος οφείλει να αποτελεί πρότυπο διακυβέρνησης και να υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες λειτουργίας

Βιώσιμες Υποδομές, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Οι υποδομές μιας πόλης τη χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υποδομών που προσφέρονται στους δημότες, εντάσσει τις Βιώσιμες Υποδομές και τις Νέες Τεχνολογίες στο στρατηγικό του πρόγραμμα. Η αξιοποίηση και συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, η εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου, η διευκόλυνση της πρόσβασης και η προτεραιότητα στους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα  αποτελούν αρχές για το Δήμο.

Κοινωνία

Η φροντίδα και η προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μιας πόλης, κατέχουν σημαίνουσα θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Η εξασφάλιση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, η υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η ισότητα των φύλων και η εξάλειψη των διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

 

Μέριμνα για το Περιβάλλον

 

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου το περιβάλλον της πόλης αντιμετωπίζεται ως “αστικό οικοσύστημα” και λαμβάνεται υπόψη το «όλον», δηλαδή οι ιδιαιτερότητες της πόλης, οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα και ο αέρας. Για μία βιώσιμη πόλη, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη “πράσινων” στρατηγικών αστικής διαχείρισης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία τόσο για τη βιωσιμότητα της, όσο και για τη διατήρηση μιας υγιούς οικονομικής κατάστασης. Η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσα στο πυκνοδομημένο, βεβαρημένο αστικό χώρο αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο που φροντίζει να δημιουργεί και να ενισχύει τις «πράσινες» πλευρές της πόλης. Πέραν όμως του αστικού «πρασίνου», περιβαλλοντική διάσταση κατέχει και η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας. Ο Δήμος ήδη από το 2009, με τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποι του Δήμου, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από το στρατηγικό πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς αυτοί αναλαμβάνουν να φέρνουν εις πέρας τις δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων του Δήμου. Η άρτια συνεργασία μεταξύ των στελεχών του δήμου σε όλα τα επίπεδα, η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η λήψη μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και η απόκτηση κουλτούρας που συνάδει με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της Διοίκησης που γίνονται για το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.Τόπος Δράσης

Δήμος Αγίου Δημητρίου


Συνεργασία με φορέα

Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (Global Sustain)


Συμμετοχή εργαζομένων

Μέσα από την ανάλυση ουσιαστικότητας που υλοποιηθηκε σύμφωνα με την μεθοδολογία του GRI-G4, οι εργαζόμενοι του Δήμου συμμετείχαν στην συλλογή στοιχείων αλλά και την σύνταξη του εν λόγω απολογισμού.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από την έκδοση απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης, επιχειρεί να εφαρμόσει ένα δομημένο και επιστημονικά άρτιο αξιολογητικό πλαίσιο καταγραφής της επίδοσης του, επί των ουσιαστικών θεμάτων που αναγνωρισμένα επηρεάζουν και απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

Ταυτόχρονα δημιουργεί και δημοσιεύει τη δέσμευση της διοίκησής του απέναντι στους stakeholders του, για μια βιώσιμη αντιμετώπιση των κυριότερων θεμάτων που οι ίδιοι αναγνώρισαν, καλύπτοντας πάντα και τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής του βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνέπεια αλλά και η διαχρονική του επίδοση θα αποτυπώνονται και θα αξιολογούνται μέσα από συγκεκριμένους δείκτες που ο Δήμος θα παρακολουθεί μέσα από τους απολογισμούς που θα εκδίδει κάθε χρόνο.

Στα οφέλη του Δήμο Αγίου Δημητρίου συμπεριλαμβάνονται η καλύτερη πληροφόρηση όλων των ομάδων των ενδιαφερόμενων μερών τους, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις δράσεις του Δήμου και να τις αξιολογήσουν ορθότερα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και αναδεικνύοντας τη λογοδοσία. 

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών του  για ενημέρωση και διαφάνεια και λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης και συνεχούς βελτίωσης του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Αγίου Δημητρίου μετρά με συγκεκριμένους δείκτες την επίδοσή της σε κάθε άξονα (διακυβέρνηση και η οικονομική βιωσιμότητα, περιβάλλον, κοινωνία, βιώσιμες υποδομές- καινοτομία και νέες τεχνολογίες, εργαζόμενοι) και θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης. 

Η θέσπιση στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και η σύνταξη του αντίστοιχου απολογισμού αποτελούν σημαντικά εργαλεία αυτοβελτίωσης, αλλαγής νοοτροπίας, ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων και στοχοθέτησης, με αποτέλεσμα τη χρηστή διακυβέρνηση και την εξασφάλιση ανώτερου επιπέδου διαβίωσης των πολιτών. 

 

Επίσης, ο Δήμος Αγίου Δημητρού έχοντας συνειδητά επιλέξει να εναρμονίσει τις δράσεις, τις λειτουργίες και τα έργα του με  τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs), αποφάσισε ταυτόχρονα, με την έκδοση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης,  να δημοσιοποιεί και να κάνει γνωστούς προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα στοιχεία και ενέργειες του που αφορούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από την δημιουργία ενός εξειδικευμένου microsite (https://dad.gr/dimos/viosimi-anaptyxi-2/).
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation