Σχέδια μαθήματος

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Συνεργατική επίλυση προβλήματος στο χώρο εργασίας: Τα μαθηματικά της βιομηχανίας ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ

Συνεργατική επίλυση προβλήματος στο χώρο εργασίας: Τα μαθηματικά της βιομηχανίας ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ
SUBMITTED FROM:

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

Πρόκειται για ένα μικρό σε μέγεθος σχολείο με λιγότερους από 35 μαθητές αλλά ενεργό σε δράσεις και συμμετοχές, στην αγροτική περιοχή του Τυχερού Έβρου. Το μότο του σχολείου μας είναι "ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ"


School Principal

ΚΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ

Contact with School


Description

Πρόκειται για μια διδακτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος "Ερευνητικές Εργασίες" της Α΄Λυκείου κατά το 1ο τετράμηνο του 2019-2020.  Η κεντρική ιδέα της παρέμβασης είναι η εμπλοκή των μαθητών σε μαθηματικές δραστηριότητες συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων (collaborative problem solving)  που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο αυθεντικών καταστάσεων που συνιστά ένας χώρος εργασίας και συγκεκριμένα η βιομηχανία ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ. Η εμπλοκή των μαθητών ξεκίνησε με μια επιτόπια επίσκεψη και δομημένη ξενάγηση στους χώρους της βιομηχανίας, η οποία είχε προηγούμένως οργανωθεί από την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας , κατά την φάση της προετοιμασίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ροή παραγωγής, να κάνουν μετρήσεις και να πάρουν δείγματα υλικού για περαιτέρω επεξεργασία στο εργαστήριο του σχολείου αλλά και να συνομιλήσουν με τα στελέχη της εταιρείας και να αντιληφθούν τον πολύπλευρο ρόλο του εργοστασίου στην τοπική κοινωνία (από περιβαλλοντικής, εργασιακής, κοινωνικής σκοπιάς). 

Στο σχολείο, οι μαθητές εργαζόμενοι σε 5 ομάδες κλήθηκαν να επιλύσουν 4 μαθηματικά προβλήματα που σχεδιάστηκαν από την εκπαιδευτικό ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι της παρέμβασης, δηλαδή: να αξιοποιούν την μαθηματική γνώση που απέκτησαν στο Γυμνάσιο, να περιγράφουν αυθεντικές καταστάσεις από το πεδίο επίσκεψης, να υποστηρίζουν την διερεύνηση, να ευνοούν πολλαπλές στρατηγικές επίλυσης, να χρησιμοποιούν πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης δεδομένων και να προϋποθέτουν την διεξαγωγή μετρήσεων ή πειράματος, αντλώντας πόρους από  όλα τα πεδία των Μαθηματικών (Άλγεβρα, Γεωμετρία και Στοχαστικά). Τα προβλήματα που δόθηκαν στους μαθητές είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι ομάδες , έχοντας 2 διδακτικές ώρες για να διαχειριστούν το πρόβλημα παρουσίαζαν την επίλυση στην ολομέλεια της τάξης και τέλος αξιολογούσαν το έργο της ομάδας τους και των άλλων ομάδων. Η μεθοδολογία της παρέμβασης αναπαρίσταται στο διάγραμμα ροής, εδώ

Η αξιολόγηση της παρέμβασης κινήθηκε σε 2 άξονες: α) Ποιοτικά μέσω συνεντεύξης από έναν μαθητή στο τέλος της παρέμβασης και β) ποσοτικά καθ΄όλη την διάρκεια της παρέμβασης , βάσει των στόχων που είχαν τεθεί και περιγράφεται αναλυτικότερα εδώ.


Results / Reactions

Οι επιπτώσεις της παρέμβασης στους μαθητές μπορούν να διαχωριστούν σε 2 άξονες: α) Εξωδιδακτικός άξονας: Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν έναν χώρο παραγωγής και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους εκτός σχολικών παραστάσεων. Το εργοστάσιο του Ακρίτα βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από τον οικισμό του Τυχερού και το σχολείο και η συνεργασία αυτή, έφερε τους μαθητές και κατά επέκταση την τοπική κοινωνία κοντά στην βιομηχανία, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη της αγροτικής μας περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς αρκετών μαθητών εργάζονται στο εργοστάσιο και η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε αποτέλεσε μοναδική εμπειρία με πολλαπλά οφέλη για τις οικογένειες των μαθητών.  Επιπλέον οι μαθητές γνώρισαν επαγγέλματα σχετιζόμενα με την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη  όπως μηχανικοί, δασοκόμοι, οικονομολόγοι και άλλα,  ερχόμενοι σε επαφή με στελέχη της εταιρείας, διευρύνοντας τους μελλοντικούς επαγγελματικούς τους ορίζοντες και επιλογές.  β) Διδακτικός άξονας: Τα αποτελέσματα της παρέμβασης σε επίπεδο διδακτικών στόχων αξιολογήθηκαν με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Μετά την παρέμβαση διαπιστώθηκε μία μικρή (8,33%) θετική μετατόπιση της στάσης των μαθητών απέναντι στην χρησιμότητα των Μαθηματικών, αν και οι μαθητές στην πλειοψηφία τους εξαρχής αντιλαμβανόταν την χρησιμότητα των Μαθηματικών.
  • Η αποτελεσματικότητα των ομάδων, όπως ορίστηκε εδώ - δηλαδή ως προς την συνοχή, την συμμετοχή και την ικανοποίηση των μελών αλλά και τις διαδικασίες διαχείρισης της - παρουσίασε γενικά καλά αποτελέσματα, κυμαινόμενα ανά τους κύκλους, ενώ η παρακολούθηση της μέσω του ερωτηματολογίου βοήθησε στην εύστοχη ανακατάταξη των ομάδων όταν διαπιστώθηκε σχετική αναγκαιότητα.
  • Κανένας μαθητής δεν έμεινε αποστασιοποιημένος και όλοι ενεπλάκησαν σε διαφορετικό βαθμό και επίπεδο. Ακόμα και οι πιο αδύναμοι μαθητές που οι μαθηματικές τους γνώσεις δεν επαρκούσαν για να επιλύσουν μόνοι τους το πρόβλημα, συμμετείχαν με τις ιδέες τους στην εύρεση στρατηγικών, εκτελώντας βοηθητικές εργασίες χαμηλότερων απαιτήσεων και  άντλησαν ικανοποίηση από την συμμετοχή τους σε αυτή.
  • Και οι τρεις συνιστώσες της παρέμβασης συνετέλεσαν στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών. Πιο βαρύνουσα εμφανίζεται η συνιστώσα της ομαδικής εργασίας που φαίνεται ως σχήμα να ευχαριστεί τους μαθητές και σε άλλα μαθήματα  του σχολείου. Επιπλέον, στην παρέμβαση αυτή η εργασία σε ομάδες παρείχε τους απαραίτητους πόρους ώστε να επιλυθούν (από κοινού) προβλήματα με τα οποία δεν ήταν εξοικειωμένοι και ενδεχομένως ατομικά δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν.
  • Τα Μαθηματικά στο χώρο εργασίας αποτέλεσαν το κατάλληλο πλαίσιο για την περιγραφή προβληματικών καταστάσεων που «έχουν νόημα» (Moschkovich, 2002b) και κινητοποίησαν τους μαθητές ώστε να τα επιλύσουν χρησιμοποιώντας τα Μαθηματικά ως εργαλείο, αναδεικνύοντας τελικά την εφαρμοσιμότητά τους σε όλους τους τομείς και εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση (τα 4 προβλήματα) φάνηκε να εξυπηρέτησε τους στόχους της παρέμβασης, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες  ανάγνωσης, ερμηνείας και χρήσης πολυτροπικών αναπαραστάσεων δεδομένων αλλά και εύρεσης στρατηγικών. Επιπλέον όμως αποτέλεσαν και την πλατφόρμα για περαιτέρω επεκτάσεις και γενικεύσεις είτε ως προϊόν της ζύμωσης των διαφορετικών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν από τους μαθητές είτε με απευθείας παρέμβαση της εκπαιδευτικού.

Τα μαθητικά έργα, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από τις ομάδες στην Ολομέλεια , είναι διαθέσιμα εδώ Co-operations

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες επιτόπιες επισκέψεις και συνεργασίες με την διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, ώστε να γίνει ο μετασχηματισμός των σχολικών μαθηματικών στα πρακτικά ή εφαρμοσμένα μαθηματικά μίας βιομηχανίας και να μην χαθεί το νόημα των αυθεντικών καταστάσεων που περιγράφονται στα μαθηματικά προβλήματα. 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στο ΜΠΣ "Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις ΦΕ", του τμήματος ΤΠΔΕ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ.Χ. Σακονίδη.


COOPERATING ACADEMICS

Τρυφωνίδου Στέλλα

Objective Action

Σ1. Η ανάδειξη της συμπληρωματικότητας της «καθαρής» και της «εφαρμοσμένης» άποψης των μαθηματικών. Σ2. Οι μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά, εκτιμώντας την χρησιμότητα των Μαθηματικών στη λήψη αποφάσεων στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον Σ3. Περισσότεροι μαθητές να εμπλακούν ενεργά σε μαθηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του μαθηματικού λόγου ως προς την ανάπτυξη επιχειρημάτων και κρίση των επιχειρημάτων των άλλων. Σ4. Οι μαθητές να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες: -ανάγνωσης, ερμηνείας και χρήσης πολυτροπικών αναπαραστάσεων δεδομένων (κείμενο, διαγράμματα, πίνακες) - επίλυσης προβλημάτων (κριτική σκέψη, δεξιότητες αναλυτικού συλλογισμού, εύρεση στρατηγικής , αυτορρύθμιση). Σ5. Οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες αλληλεπιδρώντας, συνεργαζόμενοι σε ομάδες.

Initiative time

Οκτώβριος 2019-Ιανουάριος 2020

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation