Σχέδια μαθήματος

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Περιβαλλοντικά προβλήματα: αιτίες, αποτελέσματα και λύσεις

Περιβαλλοντικά προβλήματα: αιτίες, αποτελέσματα και λύσεις
SUBMITTED FROM:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


School Principal

Σταματία Μαντικού

Contact with School


Description

Με αφόρμηση τη θεματική του σχολικού εγχειριδίου (English 5th Grade, Unit 5, Ready for Action) οι μαθητές/τριες εξερευνούν τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, καλούνται να
αναγνωρίσουν τις αιτίες που τα προκαλούν και να προτείνουν λύσεις οι οποίες αφορούν ένα γενικότερο πλαίσιο δράσης καταλήγοντας σε μία σειρα προτάσεων που έχουν να κάνουν τόσο με τη δική τους
καθημερινότητα όσο και με τους τρόπους που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους γύρω τους σχετικά με το θέμα. Δεδομένων των συνθηκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μία πληθώρα δυνατοτήτων του διαδικτύου όπως η πρόσβαση σε πηγές διαφορετικών μορφών και τη χρήση διαφορετικών εργαλείων (multimodality) αλλά και να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους στην παρουσίαση της δουλειάς τους (presentation skills). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η γλώσσα στόχος εξελίσσεται και οι μαθητές/τριες εμβαθύνουν σε λεξιλογικές και γραμματικές δομές που έχουν να κάνουν με τη θεματική ενότητα.

Δείτε την παρουσίαση: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=1806470B330BD7D4!225&cid=1B62968D-6EF6-4F71-A0E1-A3E9248F0588&ithint=file%2cpptx&wdLOR=cFF795FF6-4C94-4A60-8F0F-B89E6B599765&authkey=!AEgOYtU83et7NwM

 


Results / Reactions

Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν σε ομάδες με σκοπό τη δημιουργία μίας παρουσίασης ή ενός ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με το θέμα. Βασικός άξονας της δράσης ήταν, από την αρχή της μέχρι και την παρουσίαση του αποτελέσματος, οι μαθητές/τριες να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με την επιλογή του περιβαλλοντικού προβλήματος που θα εξερευνούσαν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο
θα το παρουσίαζαν στους συμμαθητές τους. Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να μοιραστούν πληροφορίες και να καλύψουν ένα μεγαλύτερο φάσμα πληροφοριών μεταξύ τους. Η συνειδητοποίηση της κρισιμότητας της κατάστασης του πλανήτη ευαισθητοποίησε τους μαθητές με αποτέλεσμα να αναζητήσουν και να προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις που αφορούν την καθημερινότητα τους.COOPERATING ACADEMICS

Τριανταφύλλου Ελένη

Objective Action

Αναμένεται οι μαθητές: να αναγνωρίσουν βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον πλανήτη και τους ίδιους. • Να εντοπίσουν τις αιτίες που τα προκαλούν και τα αποτελέσματα. • Να επιλέξουν το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης της δράσης τους από μία λίστα διαθέσιμων επιλογών. • Να συνεργαστούν ώστε να συνθέσουν ένα τελικό αποτέλεσμα. • Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες. • Να έρθουν σε επαφή και να επεξεργαστούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις δυνατότητες τους. • Να ερευνήσουν διαφορετικά εποπτικά μέσα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. • Να συνθέσουν το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους. • Να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα) • Να εξοικειωθούν με το ψηφιακό περιβάλλον (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation