Μαθητικές δημιουργίες

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
SUBMITTED FROM:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


School Principal

ΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Contact with School


Description

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο ένα «Οικολογικό Αγρόκτημα». Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Α΄ Γυμνασίου στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και η τεχνολογική ενότητα στην οποία ανήκει είναι  η «Ενέργεια και Ισχύς». Το «Οικολογικό Αγρόκτημα» περιλαμβάνει: α) ένα ηλιακό αγροτόσπιτο, β) ένα θερμοκήπιο και γ) ένα παραδοσιακό μαγκανοπήγαδο. Η όλη κατασκευή έχει μελετηθεί εργονομικά ώστε η λειτουργία του ενός τμήματος να καλύπτει τις ανάγκες του άλλου. Αναλυτικότερα το ηλιακό αγροτόσπιτο αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια με τη χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ στη στέγη ενώ το θερμοκήπιο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των φυτών. Τέλος, τις ανάγκες για νερό καλύπτει η κατασκευή ενός παραδοσιακού μαγκανοπήγαδου. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη. Το Πρώτο συνιστά τη «Μελέτη» του έργου και περιέχει: α) θεωρητικά στοιχεία βιβλιογραφικής και διαδικτυακής έρευνας, β) αναλυτικά στοιχεία προμελέτης των επιμέρους τμημάτων της κατασκευής, γ) κατάλογο υλικών και εργαλείων και δ) τον προυπολογισμό του έργου. Το Δεύτερο συνιστά την «Κατασκευή» του έργου μέσω μιας αναλυτικής φωτογραφικής αποτύπωσης των σταδίων υλοποίησης κάθε τμήματος του «οικολογικού αγροκτήματος» ξεχωριστά καθώς και τα τελικά σχέδια. Στόχος της προσπάθειας είναι η προώθηση των 17 Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα του Στόχου – 7: «Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια» μελετώντας και παρουσιάζοντας παραστατικά μια πρόταση που κάνει τη ζωή καλύτερη ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον.

Ονοματεπώνυμο μαθητή: Έκτωρ Κολτούκης

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ξένια Χαραλαμποπούλου ΠΕ81

 


Objective Action

7 - ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation