Σχέδια μαθήματος

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Eco - Friendly Jobs

Eco - Friendly Jobs
SUBMITTED FROM:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Το σχολείο μας έχει 250 μαθητές και 27 καθηγητές. Έχει προσανατολισμό στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη πραγματοποιώντας αρκετά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, Tαυτόχρονα συμμετέχει σε πολλά Eυρωπαϊκα Pρογράμματα erasmus+ .


School Principal

ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ

Contact with School


Description

Το σενάριο αφορά μια εικονική επιχείρηση παροχής εύρεσης  Πράσινης Εργασίας, αναζητώντας  επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς παραγωγής με αειφόρο προσανατολισμό στην περιοχή της Κρήτης. Μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας μας https://sites.google.com/view/eco-friendly-jobs  ερχόμαστε σε επαφή κυρίως με άνεργους  νέους αλλά και μ’όλες τις ηλικίες του εργασιακά ενεργού πληθυσμού, προσφέροντας τους εργασία. Ως Κοινωνική επιχείρηση είμαστε συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, προάγουμε το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση απασχόλησης, την ενδυνάμωση κοινωνικής συνοχής, τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης.Τα κέρδη  μας προέρχονται από την συνδρομή πρόσβασης στην πλατφόρμα. Όραμα μας είναι να επενδυθούν τα κέρδη και να επεκταθούμε πανελλαδικά και ευρωπαϊκά για να ικανοποιηθούν οι  ανάγκες της συλλογικότητας. Αποστολή μας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης κυρίως των νέων(μείωση του Drain Brain), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η ενδυνάμωση της βιωσιμότητας, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους ορθολογικά.

Για την επιχείρηση μας o προσανατολισμός στην  «Αειφόρο Ανάπτυξη» δεν  νοείται αποκλειστικά ως δείκτης οικονομικής ανάπτυξης αλλά δείκτης βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και διάχυσης όποιων οικονομικών οφελών σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, συντηρώντας την ακεραιότητα των οικολογικών συστημάτων από τα οποία εξαρτάται όλη η ζωή και ολόκληρη η παραγωγή. Υποστηρίζουμε τον 8ο στόχο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη όπου η διαρκής έλλειψη αξιοπρεπών ευκαιριών εργασίας, οι ανεπαρκείς επενδύσεις και η υποκατανάλωση οδηγούν σε διάβρωση του βασικού κοινωνικού συμβολαίου που διέπει τις δημοκρατικές κοινωνίες: ότι όλοι πρέπει να μοιραζόμαστε την πρόοδο. Η δημιουργία θέσεων εργασίας θα παραμείνει μία σημαντική πρόκληση για σχεδόν όλες τις οικονομίες. Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι οι κοινωνίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και οι οποίες θα τονώνουν την οικονομία χωρίς ωστόσο να βλάπτουν το περιβάλλον. Οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας είναι επίσης απαραίτητες για όλες τις ηλικίες του εργασιακά ενεργού πληθυσμού.


Results / Reactions

Οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές: Δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές που περιλαμβάνουν:

 • Προαγωγή της διαρκούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης καθώς και της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.
 • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Αυτοπεποίθηση
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες ηγεσίας
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
 • Υποβολή στόχων και σωστή διαχείριση χρόνου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου
 • Ανάγκη για δέσμευση στην ποιότητα και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων(στρατηγικός προγραμματισμός, διαχείρισης, σύνταξη προϋπολογισμού).
 • Ενίσχυση επικοινωνιακών ικανοτήτων, ικανότητας διαπραγμάτευσης, ηγεσίας και λήψης αποφάσεων.
 • Ενδυνάμωση δημιουργικής σκέψης και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
 • Διεύρυνση ικανοτήτων ομαδικής συνεργασίας. 


Co-operations

Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία.


COOPERATING ACADEMICS

ΕΛΕΝΗ ΞΥΛΟΥΡΗ (ΠΕ80) - ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ (ΠΕ06)

Objective Action

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων με Προσανατολισμο την Αειφόρο Ανάπτυξη - Παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία

Initiative time

4 ΜΗΝΕΣ
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation