Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Αναδοχή μαθητών Α' Γυμνασίου από μαθητές της Γ' Γυμνασίου

Αναδοχή μαθητών Α Γυμνασίου από μαθητές της Γ Γυμνασίου
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


School Principal

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Contact with School


Description

1.Κάθε μαθητής  της Α΄ Γυμνασίου  έχει την ευκαιρία να γνωριστεί με αντίστοιχο μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου με στόχο να αναπτυχθούν μεταξύ τους σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης ,ώστε να διευκολυνθεί η ομαλότερη ένταξη του πρώτου στο νέο σχολικό περιβάλλον.

2.Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου  νιώθουν άνετα να απευθύνονται στους  μεγαλύτερους μαθητές, και όχι μόνο στους καθηγητές τους, για απλές, καθημερινές απορίες.

3.Στόχος  να  διαμορφωθεί ένα εύρυθμο και δημοκρατικό περιβάλλον που θα ενισχύει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός ,ενώ η συνεργασία αυτή, θα αναδείξει τα θετικά στοιχεία του κάθε παιδιού.

4.Στα επόμενα χρόνια, μεγαλώνοντας οι ίδιοι  οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου  θα πάρουν τη σκυτάλη και θα έχουν εκείνοι τον ρόλο του συμπαραστάτη προς τους νεότερους, συνεχίζοντας το κλίμα φιλίας και εμπιστοσύνης που βίωσαν οι ίδιοι.


Results / Reactions

Αναπτύχθηκε ένα κλίμα φιλίας και συνεργασίας που λειτούργησε προληπτικά στην πιθανή εμφάνιση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού.COOPERATING ACADEMICS

Πολυχρονιάδου Ευ., Δελιγκάς Γρ., Άγγου Ο., Γιαννάκου Ν., Σπανός Γ.

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα του σχολείου, ετήσιο λεύκωμα, εφημερίδα σχολείου, ανακοίνωση σε τρία συνέδρια σχολικής διαμεσολάβησης και σχολικού εκφοβισμού


Objective Action

Ενσωμάτωση μαθητών της Α' Γυμνασίου στο νέο περιβάλλον με τη βοήθεια των μαθητών της Γ' Γυμνασίου

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Σεπτέμβριος- Μάιος

Initiative Location

Αυλή σχολείου

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation